logo fox

Regulamin konkursu

 

1. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika i może być wnoszona przez osoby prywatne, firmy, Rady Rodziców, Dyrekcje Szkół, instytucje i urzędy wspierające działalność oświatową.

2. Zgłoszenia grupowego uczniów szkoły dokonuje się w wyznaczonym terminie na stronie internetowej konkursu: www.fox.bielsko.pl zgodnie z zaleceniami zawartymi w znajdującej się tam instrukcji e-rejestracji.

3. Konkurs odbywa się w pięciu grupach wiekowych:

a. kategoria KITTENS dla klas III i IV szkół podstawowych,

b. kategoria BUNNIES dla klas V i VI szkół podstawowych,

c. kategoria DUCKS dla klas VII i VIII szkół podstawowych,

d. kategoria LIONS dla klas I liceów 4-letnich i techników 5-letnich, klas I liceów 3-letnich i techników 4-letnich, klas I, II i III szkół branżowych

e. kategoria EAGLES dla klas II i III liceów 3-letnich oraz klas II, III i IV techników 4-letnich.

4. Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego, poza sprawami organizacyjnymi, 75 minut, rozpoczynającego się między 8.00 a 8.30.

5. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole lub szkole pobliskiej pod nadzorem nauczyciela - opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym osobom.

6. Niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków przekazu. Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności. Zasady punktacji są następujące:

a. za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części - po 4 punkty, a z III części - po 5 punktów,

b. za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania,

c. w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.

7. Na starcie” uczeń otrzymuje 25% punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań, tzn. w kategorii Kittens – 15 punktów, a w pozostałych kategoriach – 30 punktów. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi w kategorii Kittens – 75, a w pozostałych kategoriach – 150.

8. Uczestnik rozwiązuje test i zaznacza odpowiedzi na specjalnej karcie. Kartę należy wypełniać tylko kolorem czarnym lub granatowym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości.

9. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko szkolnym opiekunom konkursu, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Wyniki są dostępne po zalogowaniu się do systemu.

10. Przedziały punktowe, według których wyniki uczestników są kwalifikowane do kategorii laureatów, bardzo dobrych i dobrych są ustalane corocznie dla każdej edycji konkursu. Definicję laureata określa organizator krajowy. Przedziały punktowe określające wyniki bardzo dobre i dobre ustalane są z wykorzystaniem skali staninowej, oddzielnie dla każdej grupy wiekowej (klasy). Wyniki bardzo dobre obejmują uczestników należących do stanina dziewiątego, wyniki dobre obejmują uczestników ze stanina ósmego.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

12. Karty odpowiedzi nie są udostępniane do wglądu.

13. W przypadku dyskwalifikacji ucznia jedynie szkolnemu opiekunowi konkursu, po wnikliwym zbadaniu, przysługuje prawo do odwołania w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

14. Organizator podczas edycji konkursu zastrzega sobie prawo udziału w charakterze obserwatora w wybranych przez siebie szkołach.

15. Dyrektor szkoły lub zespołu szkół wskazuje nauczyciela - opiekuna konkursu: osobno dla szkół podstawowych, osobno dla szkół ponadgimnazjalnych i osobno dla szkół ponadpodstawowych.

16. Komitety regionalne przyznają nagrody, różnicując je stosownie do wyniku (laureat, bardzo dobry, dobry).