logo fox

Informacje dla Szkolnego Opiekuna Konkursu FOX.

Nauczyciel – Szkolny Opiekun Konkursu bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg Konkursu FOX w swojej szkole, a w szczególności za:

 1. Zapoznanie się ze szczegółowymi ustaleniami regionalnego koordynatora konkursu związanymi z organizacją bieżącej edycji konkursu w regionie.
 2. Poinformowanie uczniów w swojej szkole o terminie i tematyce konkursu oraz obowiązującej lekturze.
 3. Prawidłowe, terminowe zgłoszenie uczestników i dokonanie wpłaty za udział w konkursie. Zgłoszenie grupowe należy dokonać postępując zgodnie z instrukcją e-rejestracji zamieszczoną na stronie internetowej konkursu, a wpłatę uiścić przelewem na konto wskazane przez system.
 4. Wydrukowanie z konta utworzonego dla swojej szkoły i przekazanie uczniom, a potem zebranie podpisanych przez rodziców (opiekunów) oświadczeń „Zgoda na udział ucznia w konkursie” i przechowanie ich w szkole do końca roku szkolnego (31 sierpnia 2021 r.).  
 5. Systematyczne logowanie się w systemie i sprawdzanie informacji zamieszczanych na stronie konkursu oraz danych na koncie szkoły, tj. czy została odnotowana wpłata i zgoda na przeprowadzenie konkursu w szkole oraz czy są już dostępne wyniki osiągnięte przez uczniów.
 6. Wydrukowanie z konta utworzonego dla swojej szkoły właściwych testów i kart odpowiedzi  w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników i przechowanie ich w bezpiecznym miejscu do momentu rozpoczęcia konkursu.
 7. W przypadku, gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie konkursu w szkole (p. 18 regulaminu) przekazanie testu i karty odpowiedzi w formacie pdf, zgodnie z przyjętymi w danej szkole zasadami zdalnego nauczania.
 8. Zgodny z regulaminem przebieg konkursu , w tym samodzielną pracę uczniów.
 9. Dostarczenie / odesłanie, w ustalony przez koordynatora regionalnego sposób, zaklejonej koperty z kartami odpowiedzi i listą uczestników w dniu przeprowadzenia konkursu, w przypadkach szczególnych w dniu następnym, a w sytuacji opisanej w punkcie 7 niniejszej informacji - sprawdzenie karty odpowiedzi wg dostarczonego przez organizatorów klucza punktowania. W przypadku odsyłania kart odpowiedzi pocztą należy przesyłkę nadać jako poleconą, priorytetem.
 10. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.
 11. Odbiór, w sposób ustalony przez koordynatora regionalnego, nagród i przekazanie ich nagrodzonym uczestnikom.
 12. Ochronę danych osobowych uczestników konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie tych danych.

UWAGA! Po zalogowaniu na konto opiekuna szkolnego, dostępne są szczegółowe instrukcje dotyczące form przeprowadzenia konkursu FOX 2021.