logo fox

Informacje dla Szkolnego Opiekuna Konkursu FOX

Nauczyciel - szkolny opiekun konkursu "Fox" bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

  1. Zapoznanie się ze szczegółowymi zapisami regionalnego koordynatora związanymi z organizacją regionalną bieżącej edycji konkursu.
  2. Poinformowanie uczniów w swojej szkole o terminie i tematyce konkursu oraz obowiązującej lekturce.
  3. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników i dokonanie wpłaty za udział w konkursie. Zgłoszenie grupowe należy dokonać postępując zgodnie z instrukcją e-rejestracji zamieszczoną na stronie internetowej konkursu, a wpłatę uiścić przelewem na konto wskazane przez system.
  4. Systematyczne logowanie się w systemie i sprawdzanie informacji zamieszczanych na stronie konkursu oraz danych na koncie szkoły, tj. czy została odnotowana wpłata i zgoda na przeprowadzenie konkursu w szkole oraz czy są już dostępne wyniki osiągnięte przez uczniów.
  5. Dopilnowanie odbioru testów i kart odpowiedzi w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników i zdeponowanie ich w bezpiecznym miejscu do dnia konkursu.
  6. Zgodny z regulaminem przebieg konkursu , w tym samodzielną pracę uczniów.
  7. Dostarczenie / odesłanie, w ustalony przez koordynatora regionalnego sposób, zaklejonej koperty z kartami odpowiedzi i listą uczestników w dniu przeprowadzenia konkursu, a w przypadkach szczególnych w dniu następnym.
  8. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.
  9. Odbiór, w ustalony przez koordynatora regionalnego sposób, nagród i przekazanie ich nagrodzonym.
  10. Ochronę danych osobowych uczestników konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.