logo fox

Informacje dla Szkolnego Opiekuna Konkursu FOX

Nauczyciel - szkolny opiekun konkursu "Fox" bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

 1. Zapoznanie się ze szczegółowymi zapisami regionalnego koordynatora związanymi z organizacją regionalną bieżącej edycji konkursu.
 2. Poinformowanie uczniów w swojej szkole o terminie i tematyce konkursu oraz obowiązującej lekturce.
 3. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników i dokonanie wpłaty za udział w konkursie. Zgłoszenie grupowe należy dokonać postępując zgodnie z instrukcją e-rejestracji zamieszczoną na stronie internetowej konkursu, a wpłatę uiścić przelewem na konto wskazane przez system.
 4. Wydrukowanie z konta utworzonego dla swojej szkoły i przekazanie uczniom, a potem zebranie podpisanych przez rodziców (opiekunów) oświadczeń „Zgoda na udział ucznia w konkursie” i przechowanie ich w szkole do końca roku szkolnego (31 sierpnia).

 5. Systematyczne logowanie się w systemie i sprawdzanie informacji zamieszczanych na stronie konkursu oraz danych na koncie szkoły, tj. czy została odnotowana wpłata i zgoda na przeprowadzenie konkursu w szkole oraz czy są już dostępne wyniki osiągnięte przez uczniów.
 6. Dopilnowanie odbioru testów i kart odpowiedzi w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników i zdeponowanie ich w bezpiecznym miejscu do dnia konkursu.
 7. Zgodny z regulaminem przebieg konkursu , w tym samodzielną pracę uczniów.
 8. Dostarczenie / odesłanie, w ustalony przez koordynatora regionalnego sposób, zaklejonej koperty z kartami odpowiedzi i listą uczestników w dniu przeprowadzenia konkursu, a w przypadkach szczególnych w dniu następnym.
 9. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.
 10. Odbiór, w ustalony przez koordynatora regionalnego sposób, nagród i przekazanie ich nagrodzonym.
 11. Ochronę danych osobowych uczestników konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.